Tên đăng nhập

dunghkt213

Họ và tên

Nguyễn Dũng

Email

dung1990hk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-07 14:54:33

Bài tập đã đạt

383

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500