Tên đăng nhập

tuanminh230607

Họ và tên

Nguyễn Tuấn Minh

Email

tuanminh230607@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-13 9:28:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500