Tên đăng nhập

dabaa

Họ và tên

Lê Da Bảo

Email

baoo05.ht@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-13 11:12:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500