Tên đăng nhập

httb10122007csloj

Họ và tên

Thiên Bình

Email

httb10122007nb@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-13 13:15:49

Bài tập đã đạt

383

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500