Tên đăng nhập

Destroyer_zero

Họ và tên

Vũ Đình Khoa

Email

n22dccn142@student.ptithcm.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-17 3:30:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500