Tên đăng nhập

Custez

Họ và tên

Trương Nguyễn Tấn Phúc

Email

phuctruongcustez@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-17 8:06:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500