Tên đăng nhập

User0069

Họ và tên

Nguyen Tran Manh Dung

Email

dung2k7vd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-22 11:07:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500