Tên đăng nhập

idkwhoareyou

Họ và tên

Nguyeenx Vawn A

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-24 9:07:40

Bài tập đã đạt

474

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500