Tên đăng nhập

NguyenHongSon

Họ và tên

NguyenHongSon

Email

titbo407@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-24 12:37:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500