Tên đăng nhập

manhtiennguyen

Họ và tên

Nguyễn Tiến Mạnh

Email

manhtiennguyen7360@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-12-27 13:07:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500