Tên đăng nhập

leha11

Họ và tên

Lê Khánh Hà

Email

lychopper76120005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-01 14:05:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500