Tên đăng nhập

DangHoangVietS4

Họ và tên

Đặng Hoàng Việt

Email

dhviet2k6@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-02 4:11:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500