Tên đăng nhập

normankr07

Họ và tên

Kien

Email

trungkiennguyenkhac007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-07 9:03:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500