Tên đăng nhập

gnut

Họ và tên

thợ code

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-08 17:02:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500