Tên đăng nhập

dwuy

Họ và tên

Nguyen Pham Duc Huy

Email

huynguyen030707@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-13 8:29:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500