Tên đăng nhập

Nguyen_Dinh_Truong

Họ và tên

Nguyễn Đình Trường

Email

truong57bmt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-13 11:39:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500