Tên đăng nhập

sadadasdas

Họ và tên

lkasdalkjshdksajd

Email

sadakjsd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-15 13:16:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500