Tên đăng nhập

kane

Họ và tên

Kien

Email

kyotobenjin2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-17 8:11:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500