Tên đăng nhập

loozzi

Họ và tên

Nguyen Quang Thao

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-09 16:28:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500