Tên đăng nhập

onichan

Họ và tên

NONAME

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-27 9:29:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500