Tên đăng nhập

noot_coder

Họ và tên

noot_coder

Email

ducplayit@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-28 13:34:15

Bài tập đã đạt

259

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500