Tên đăng nhập

Krdeprinz

Họ và tên

Lê Hoàng Lâm

Email

hoanglam7h@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-01-30 7:03:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500