Tên đăng nhập

khang08102003

Họ và tên

Nguyễn Phú Khang

Email

dantdm0810@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-03 11:35:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500