Tên đăng nhập

ramu12345

Họ và tên

Nguyen Tung Ramu

Email

nguyentunglam724@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-03 16:50:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500