Tên đăng nhập

TuyenPham

Họ và tên

Tuyen

Email

phamtuyen13112004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-07 2:50:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500