Tên đăng nhập

Tin21_06_LeHuuVinhHien

Họ và tên

Alexia Midgar

Email

ngnugungu@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-07 7:14:01

Bài tập đã đạt

585

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500