Tên đăng nhập

Kaito69

Họ và tên

Nguyễn Duy Anh

Email

danh692k7@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-08 2:23:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500