Tên đăng nhập

SP_Caramen

Họ và tên

Đỗ Việt Khánh

Email

khoa32286@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 7:18:20

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500