Tên đăng nhập

NguyenTheHopeless

Họ và tên

Nguyễn Trần Công Nguyên

Email

lamvithien517@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 8:23:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500