Tên đăng nhập

lmToT27

Họ và tên

Lê Minh Tuấn

Email

tuan123kkcc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 10:33:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500