Tên đăng nhập

VNG232633_Nguyen_Duc_Truong

Họ và tên

bún luộc

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-21 18:17:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500