Tên đăng nhập

quang1601

Họ và tên

Dinh Viet Quang

Email

quang.dv215235@sis.hust.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 3:28:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500