Tên đăng nhập

vandat5934

Họ và tên

LE Zan Dat

Email

ledat3122005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-26 6:08:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500