Tên đăng nhập

Agent007

Họ và tên

Lucky

Chữ ký cá nhân

#include <bits/stdc++.h> #include using namespace std;

int main(){ priority_queue q; int x[] = {-2, 1, 5, -7, 3}; for (int i = 0; i < 5; i++) q.push(x[i]); cout << "=" << q.size() << '\n'; while (q.size()) { cout << q.top() << '\n'; q.pop(); }

}

Đăng ký lúc

2023-03-02 15:17:36

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500