Tên đăng nhập

TCongThanh

Họ và tên

Trình Công Thành

Email

thanhcongtrinh82@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-28 12:27:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500