Tên đăng nhập

ThangNv06

Họ và tên

Nguyen Van Thang

Email

thang030406@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-28 14:13:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500