Tên đăng nhập

blueviolet_

Họ và tên

blueviolet

Email

huylelequang2511@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-31 3:14:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500