Tên đăng nhập

coldbr3w

Họ và tên

Tuan Khoi

Email

livecghd@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-02 6:26:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500