Tên đăng nhập

22120334

Họ và tên

Nguyễn Quang Thắng

Email

22120334@student.hcmus.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-02 16:14:33

Bài tập đã đạt

553

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500