Tên đăng nhập

YBHD

Họ và tên

Trần Hùng Đức

Email

hungducyb2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-16 14:44:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500