Tên đăng nhập

asosdeveloper

Họ và tên

Trịnh Tuấn Kiệt

Email

asosdeveloper1234@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-04 5:21:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500