Tên đăng nhập

npham

Họ và tên

p

Email

ninhphamphuc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-06 10:54:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500