Tên đăng nhập

UET23_84

Họ và tên

Trần Doãn Thắng

Email

trandoanthang789@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-08 16:37:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500