Tên đăng nhập

NgvtDat

Họ và tên

Nguyễn Văn Tiến Đạt

Email

dxomegavn2410@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-04-29 9:02:01

Bài tập đã đạt

483

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500