Tên đăng nhập

Maestro

Họ và tên

Lee Hoe

Email

dongboy1904@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-25 2:34:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500