Tên đăng nhập

l9_nam

Họ và tên

Nguyen Thai Lam

Email

nguyenminhtri21061971@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-23 3:47:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500