Tên đăng nhập

chitamha

Họ và tên

Hà Chí Tâm

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-25 14:30:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500