Tên đăng nhập

aaannn

Họ và tên

Nguyen Phu

Email

ducphu@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-06 10:48:05

Bài tập đã đạt

800

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500