Tên đăng nhập

duongnguyen0210

Họ và tên

NGUYỄN ĐẮC CAO DƯƠNG

Email

zkoclompe02@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-08 12:25:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500