Tên đăng nhập

Satou1612

Họ và tên

Trùm Python

Email

tranloitgdd01011976@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Trần Anh Huy - THPT NGUYỄN HIỀN - 10/8

Đăng ký lúc

2023-05-28 3:49:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500