Tên đăng nhập

ppkhang285

Họ và tên

Pham Phu Khang

Email

ppkhang285@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-29 12:27:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500